20180527 HVCH 1 - DOSKO 1 4-1 - Ruud Schobbers
20180527 HVCH 1 - DOSKO 1  4-1 img 163

20180527 HVCH 1 - DOSKO 1 4-1 img 163