20130810 HVCH 1 - Jong FC Den Bosch 2-5 - Ruud Schobbers